ایمیل : info@komakchild.org   شماره تماس : 6 - 86020082 - 021
“شوان” تحولی نو در نذر قربانی

“شوان” تحولی نو در نذر قربانی

موسسه غیردولتی حمایت از کودکان بی‌پناه کمک” باهدف حمایت همه‌جانبه از حقوق کودکان محروم و بی‌پناه و تأمین دائمی و مستمر گوشت مورد نیاز آنان، اقدام به ایجاد مرکز بزرگ پرورش دام با نام اختصاصی “شوان” نموده است.

در این طرح شما با اهدای هزینه‌ی خرید یک رأس گوسفند می‌توانید، گوشت موردنیاز یک نیازمند را به‌ صورت مداوم و برای همیشه تأمین نمایید.
در اجرای