ایمیل : info@komakchild.org   شماره تماس : 6 - 86020082 - 021
ترخیص تجهیزات پزشکی اهدایی از کشور نروژ

ترخیص تجهیزات پزشکی اهدایی از کشور نروژ

✔️ پس از چهار ماه، تجهیزات پزشکی اهدایی از کشور نروژ ترخیص شد

✔️ اهدایی دفتر نمایندگی کمک در نروژ به بیمارستان چابهار امروز به مقصد رسید

با تشکر از همه حامیان عزیز در کشور نروژ

After four months, the donated medical equipment was released from Norway

Today, the donative items of “Komak” agency in Norway arrived to Chabahr Hospital

Thanks to all the dear supporters in Norway