شناسنامه

هویتِ بی هویت

در همین نزدیکی هستند کودکانی که به دلیل ناتوانی خانواده در پرداخت هزینه های زایمان مادر و در پی آن ع…
سال نو مبارک

سال نو مبارک

پیش از آنکه برگ های زرد را زیر پای خویش سرزنش کنیخش خشی به گوش می رسد برگ های بی گناه با زبان ساده ا…

نگاهی به آنچه انجام دادیم

رسیدگی به کودک بی پناه

اهدای نوشت افزار

درمان

هیچ کس با بخشش فقیر نشده است

گالری ما را مشاهده کنید

حامیان ما

داوطلب شوید

ما مشتاقانه منتظر شما هستیم