فعالیت ها

فعالیت ها

فعالیت های موسسه کمک…

1- ارئه کمکهای مورد نیاز به کودکان نیازمند و کسانی که به نوعی سرپرست آنان محسوب میشوند .
2- حمایت روحی وروانی ومشاوره ای از کودکان بی پناه و تلاش در جهت صیانت از حقوق وکرامت ومنافع آنان .
3- شناسایی وپیگیری نسبت به رفع موانع و عوامل بازدارنده اجتماعی ، فرهنگی و عرفی مربوط به حقوق کودکان.
4- تلاش در جهت شناسایی و جلوگیری از تحمیل کار اجباری ویا کار بدون مزد به کودکان
5- پیشگیری و مشاوره و آموزش به والدین کودکان محروم و بی پناه و آشنا ساختن آنها با شیوه های تربیت صحیح و پیامدهای منفی هرگونه آثار تنبیه ، تحقیر و سوء رفتار با آنان و جایگزینی حس مسئولیت بجای حس مالکیت نسبت به فرزندان خود.
6- همفکری و گفتگوی همدلانه با کودکان و نوجوانان بی پناه ، کار ، خیابانی ، بزهکار و معتاد
7- تلاش در جهت توانمند سازی کودکان قابل بازتوان ( نیازمندان ، معلولان ، آسیب دیدگان اجتماعی و آسیب دیدگان از حوادث غیر مترقبه )
8- تأمین نیازهای اساسی شامل غذا، پوشاک و بهداشت کودکان نیازمند و خانواده های آنان
9- تغییر رویکرد، از حمایتی مطلق به بیمه ای در فعالیت های کلی سازمان
10- گسترش برنامه های اشتغال زایی وخوداشتغالی برای جامعه هدف
11- تلاش در جهت افزایش مشارکت بخش غیر دولتی در ارائه ی خدمات حمایتی و توانبخشی
12- گسترش آموزش تحصیلی گروه های هدف
13- توسعه برنامه های اجتماع محور وآگاه سازی جامعه درخصوص نوع و نحوه فعالیت های موسسه کمک
14- اقدام درجهت ارائه طرح های فوریتی به منظور کاهش فقرغذایی خانوارهای کم درآمد و سوء تغذیه کودکان بی پناه تحت پوشش
15- ارتقاء هرچه بیشتر همکاری های بین بخشی و تهیه بانک اطلاعاتی در خصوص میزان سوء تغذیه و شیوع آن در میان کودکان بی پناه و خانواده های آنان
16- بررسی نمودار رشد که بیانگر سوء تغذیه بوده و ارائه سبد غذائی :
17- پذیرش، نگهداری و بازپروری کودکان و نوزادان معتاد:
18- مداخله به موقع و طرح دعوی نسبت به والدین و یا سرپرست کودکانی که مورد آزار و سوء استفاده واقع شده اند، به منظور حمایت از آنها و در جهت جلوگیری و پیشگیری از آزار مجدد و در صورت نیاز دریافت حکم از طرف دادگاه های صالحه مبنی برعدم صلاحیت سرپرستان آنها
19- ارائه گزارش های مربوط به کودک آزاری و سوء رفتار با کودکان به واحد روابط عمومی و بین الملل جهت درج در رسانه های عمومی و جمعی با هدف جلب توجه مردم و مسئولان
20- تلاش در جهت ارائه یک طرح جامع وکاربردی نسبت به حمایت همه جانبه از حقوق کودکان محروم و بی پناه و ارائه آن به مجلس شورای اسلامی به منظور ایجاد تغییراتی در قوانین موجود
21- استفاده از مشاورین و وکلای پایه یک دادگستری نسبت به معاضدت های حقوقی و قضایی در خصوص مرتفع نمودن مشکلات موجود در رسیدگی به امور کودکان بی پناه
22- پیگیری و تلاش در جهت رفع موانع حقوقی وقضایی کودکان بی شناسنامه ایرانی
23- پذیرش نگهداری و بازپروری و گفتار درمانی کودکان بی پناه، محروم و عقب مانده ذهنی
24- جمع آوری نگهداری ورفع مشکلات حقوقی و قضایی و رسیدگی به امور کودکان بی پناه کارتن خواب با اولویت دختران
25- شناسایی و پیشگیری نسبت به رفع موانع و عوامل بازدارنده اجتماعی، فرهنگی و عرفی مربوط به حقوق کودکان بی پناه
26- تلاش در جهت اجرایی نمودن اصول مندرج در کنوانسیون حقوق کودک که در سال 1989 میلادی به تصویب سازمان ملل متحد ودر سال 1372 شمسی به تصویب نهایی دولت جمهوری اسلامی ایران رسیده است.

چارت سازمانی

نمودار سازمانی کمک…