کمک در یک نگاه

 
این موسسه در قالب یک سازمان مردم نهاد و با انگیزه ی دفاع و حمایت همه جانبه از حقوق کودکان محروم و بی پناه زیر 18 سال می پردازد.
کمک سازمانی است مستقل، غیر دولتی، غیر سیاسی و غیر انتفاعی اما منتقد و پرسشگر که خود را موظف به دفاع و حمایت همه جانبه از حقوق کودکان محروم و بی پناه و تلاش در جهت تامین نیازهای اساسی مادی و معنوی آنها می داند.


تاریخچه و نحوه تاسیس موسسه کمک

از آنجایی که کودکان محروم و بی پناه خاموش ترین و بی دفاع ترین بخش جامعه هستند که علاوه برتحمل خشونت در جدالی نابرابر و از پیش تعیین شده در فقر و تنگدستی قرار دارند و در شرایط نامطلوبی از نظر تغذیه و بهداشت و انجام کارهای خطرناک و حادّ به سر می برند و هرگونه بدرفتاری با آنان می تواند زمینه ساز ایجاد و تولید چرخه ی معیوب پدیده بی پناهی در جامعه گردد، و در نتیجه بهره وری نیروی کار را در جامعه کاهش و آسیب های اجتماعی مانند اعتیاد، بزهکاری، استثمار، تبعیض، فقر و فساد را افزایش داده و سلامت اجتماعی را به مخاطره اندازد و مانع پیشرفت و توسعه کشور گردد و در نهایت اینکه آنها می توانند به راحتی بازیچه دست بزهکاران حرفه ای اعم از سارقین یا باندهای توزیع مواد مخدر قرار گیرند. موسسه غیر دولتی حمایت از کودکان بی پناه – کمک، به عنوان یک سازمان مردم نهاد مستقل، غیردولتی، غیرسیاسی و غیر انتفاعی که خود را موظف به دفاع همه جانبه ازحقوق کودکان محروم بی پناه نموده و تلاش خود را درجهت تأمین نیاز های اساسی مادی و معنوی آنها معطوف داشته است. درسال 1393 دراجرای اصل 138 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و به استناد تصویب نامه شماره 3128127862 مورخ 8/5/1384 هیات وزیران توسط جمعی از خیرین تأسیس و پروانه فعالیت خود را به شماره ثبت 35546 و شناسه ملی 14004757090 از وزارت محترم کشور دریافت نمود. و از ابتدای سال 1395 پس از انجام مقدمات و انجام مراحل زیر ساختی نسبت به تأسیس دفاتر مرکزی و شمال تهران خود اقدام و از همان زمان فعالیت رسمی خود را درجهت رفع آلام و مشکلات کودکان محروم و بی پناه تحت پوشش آغاز نموده است.
موضوع فعالیت های موسسه کمک اجتماعی بوده وبرطبق بند الف از ماده 9 اساسنامه در زمینه های فرهنگی، سلامت، تحقیقات، آموزش، درمان، تحصیل و درصورت نیاز اسکان ونگهداری و تلاش در جهت رفع محرومیت وحمایت از کودکان بی پناه تحت پوشش می باشد.
کمک نمادی از همدری ،همراهی و همدلی آحاد جامعه است که با هرگونه گرایش سیاسی، مذهبی و عقیدتی توانسته است در زیر چتر احسان و نیکوکاری با شعار کودک، محبت، کرامت به مرحله ظهور برسد.

اهداف

موسسه غیر دولتی حمایت از کودکان بی پناه کمک با شعار (کودک محبت کرامت) یک سازمان غیردولتی است که برابر بند الف از ماده 9 اساسنامه خود به دفاع همه جانبه از حقوق کودکان محروم و بی پناه می پردازد و در زمینه های فرهنگی، سلامت، تحقیقات، آموزش، درمان، تحصیل و در صورت نیاز اسکان و نگهداری و تلاش در جهت رفع محرومیت آنان فعالیت خواهد کرد.
این موسسه سازمانی است مستقل، غیر دولتی، غیر سیاسی و غیر انتفاعی که خود را موظف به دفاع و حمایت از حقوق کودکان بی پناه و تلاش در جهت تأمین نیازهای اساسی (مادی و معنوی) آنها می داند
کمک حامی کودکانی است که علاوه بر تحمل خشونت در جدالی نابرابر و از پیش تعیین شده با فقر و تنگدستی قرار دارند.
روش های دستیابی به اهداف کمک
1-آگاه سازی جامعه و خانواده ها نسبت به بحث پیشگیری از انواع کودک آزاری با برگزاری جلسات کارشناسی و مشاوره ای
2-تلاش در جهت ساماندهی و توانمندسازی و حرفه آموزی کودکان کار و خیابانی
3-پیگیری مشکلات حقوقی و قضایی کودکان بی پناه (آسیب دیده روحی و جسمی ، کار و خیابانی اعتیاد و عقب مانده از تحصیل و غیره …).
4-تلاش در جهت شناسایی و جلوگیری از کار اجباری و یا کار بدون مزد به کودکان
5-آگاهی و آموزش در جهت پیشگیری به والدین کودکان بی پناه در جهت جایگزین نمودن حس مسئولیت به جای حس مالکیت نسبت به فرزندان خود با ارائه خدمات مشاوره ای و استفاده از کارشناسان خبره.
6-شناسایی و پیشگیری نسبت به رفع موانع و عوامل بازدارنده اجتماعی و فرهنگی مربوط به حقوق کودکان و کسانی که به نوعی پناه و سرپرست قانونی آنها محسوب می شوند.
7-تلاش در جهت اجرایی نمودن اصول مندرج در کنوانسیون حقوق کودک که در سال 1989 میلادی به تصویب سازمان ملل متحد و در سال 1372 شمسی به تصویب نهایی دولت جمهوری اسلامی ایران رسیده است.
8-تلاش مستمر در جهت ارائه یک الگوی بهداشتی و سلامت نسبت به پیشگیری از بیماری و پرداخت کمک هزینه های درمان کودکان مورد نظر و کسانی که به نوعی پناه آنان محسوب می شوند.