کمک در یک نگاه…

 
این موسسه در قالب یک سازمان مردم نهاد و با انگیزه ی دفاع و حمایت همه جانبه از حقوق کودکان محروم و بی پناه زیر 18 سال می پردازد. کمک سازمانی است مستقل غیر دولتی و غیر سیاسی و غیر انتفاعی اما منتقد و پرسشگر که خود را موظف به دفاع و حمایت همه جانبه از حقوق کودکان محروم و بی پناه و تلاش در جهت تامین نیازهای اساسی مادی و معنوی آنها می داند.


اهداف


موسسه غیر دولتی حمایت از کودکان بی پناه _کمک با شعار (کودک محبت کرامت) یک سازمان غیردولتی، خیریه و مردم نهادی است که و برابر بند الف از ماده 9 اساسنامه خود به دفاع همه جانبه از حقوق کودکان محروم و بی پناه می پردازد و در زمینه های فرهنگی، سلامت، تحقیقات، آموزش، درمان، تحصیل و در صورت نیاز اسکان و نگهداری و تلاش در جهت رفع محرومیت آنان فعالیت خواهد کرد.
این موسسه سازمانی است مستقل غیر دولتی و غیر سیاسی و غیر انتفاعی که خود را موظف به دفاع و حمایت از حقوق کودکان بی پناه و تلاش در جهت تأمین نیازهای اساسی (مادی و معنوی) آنها می داند
کمک حامی کودکانی است که علاوه بر تحمل خشونت در جدالی نابرابر و از پیش تعیین شده با فقر و تنگدستی قرار دارند.
روش های دستیابی به اهداف کمک
1-آگاه سازی جامعه و خانواده ها نسبت به بحث پیشگیری از انواع کودک آزاری با برگزاری جلسات کارشناسی و مشاوره ای
2-تلاش در جهت ساماندهی و توانمندسازی و حرفه آموزی کودکان کار و خیابانی
3-پیگیری مشکلات حقوقی و قضایی کودکان بی پناه (آسیب دیده روحی و جسمی ، کار و خیابانی اعتیاد و عقب مانده از تحصیل و غیره …).
4-تلاش در جهت شناسایی و جلوگیری از کار اجباری و یا کار بدون مزد به کودکان
5-آگاهی و آموزش در جهت پیشگیری به والدین کودکان بی پناه در جهت جایگزین نمودن حس مسئولیت به جای حس مالکیت نسبت به فرزندان خود با ارائه خدمات مشاوره ای و استفاده از کارشناسان خبره.
6-شناسایی و پیشگیری نسبت به رفع موانع و عوامل بازدارنده اجتماعی و فرهنگی مربوط به حقوق کودکان و کسانی که به نوعی پناه و سرپرست قانونی آنها محسوب می شوند.
7-تلاش در جهت اجرایی نمودن اصول مندرج در کنوانسیون حقوق کودک که در سال 1989 میلادی به تصویب سازمان ملل متحد و در سال 1372 شمسی به تصویب نهایی دولت جمهوری اسلامی ایران رسیده است.
8-تلاش مستمر در جهت ارائه یک الگوی بهداشتی و سلامت نسبت به پیشگیری از بیماری و پرداخت کمک هزینه های درمان کودکان مورد نظر و کسانی که به نوعی پناه آنان محسوب می شوند.