کمک در یک نگاه…

 
این موسسه در قالب یک سازمان مردم نهاد و با انگیزه ی دفاع و حمایت همه جانبه از حقوق کودکان محروم و بی پناه زیر 18 سال می پردازد.
کمک سازمانی است مستقل غیر دولتی و غیر سیاسی و غیر انتفاعی اما منتقد و پرسشگر که خود را موظف به دفاع و حمایت همه جانبه از حقوق کودکان محروم و بی پناه و تلاش در جهت تامین نیازهای اساسی مادی و معنوی آنها می داند.


تاریخچه و نحوه تاسیس موسسه کمک

از آنجایی که کودکان محروم و بی پناه خاموش ترین و بی دفاع ترین بخش جامعه هستند که علاوه برتحمل خشونت در جدالی نابرابر و از پیش تعیین شده در فقر و تنگدستی قرار دارند و در شرایط نامطلوبی از نظر تغذیه و بهداشت و انجام کارهای خطرناک و حادّ به سر می برند و هرگونه بدرفتاری با آنان می تواند زمینه ساز ایجاد و تولید چرخه ی معیوب پدیده بی پناهی در جامعه گردد، و در نتیجه بهره وری نیروی کار را در جامعه کاهش و آسیب های اجتماعی مانند اعتیاد، بزهکاری، استثمار، تبعیض، فقر و فساد را افزایش داده و سلامت اجتماعی را به مخاطره اندازد و مانع پیشرفت و توسعه کشور گردد و در نهایت اینکه آنها می توانند به راحتی بازیچه دست بزهکاران حرفه ای اعم از سارقین یا باندهای توزیع مواد مخدر قرار گیرند. موسسه غیر دولتی حمایت از کودکان بی پناه – کمک، به عنوان یک سازمان مردم نهاد مستقل، غیردولتی، غیرسیاسی و غیر انتفاعی که خود را موظف به دفاع همه جانبه ازحقوق کودکان محروم بی پناه نموده و تلاش خود را درجهت تأمین نیاز های اساسی مادی و معنوی آنها معطوف داشته است. درسال 1393 دراجرای اصل 138 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و به استناد تصویب نامه شماره 3128127862 مورخ 8/5/1384 هیات وزیران توسط جمعی از خیرین تأسیس و پروانه فعالیت خود را به شماره ثبت 35546 و شناسه ملی 14004757090 از وزارت محترم کشور دریافت نمود. و از ابتدای سال 1395 پس از انجام مقدمات و انجام مراحل زیر ساختی نسبت به تأسیس دفاتر مرکزی و شمال تهران خود اقدام و از همان زمان فعالیت رسمی خود را درجهت رفع آلام و مشکلات کودکان محروم و بی پناه تحت پوشش آغاز نموده است.
موضوع فعالیت های موسسه کمک اجتماعی بوده وبرطبق بند الف از ماده 9 اساسنامه در زمینه های فرهنگی، سلامت، تحقیقات، آموزش، درمان، تحصیل و درصورت نیاز اسکان ونگهداری و تلاش در جهت رفع محرومیت وحمایت از کودکان بی پناه تحت پوشش می باشد.
کمک نمادی از همدری ،همراهی و همدلی آحاد جامعه است که با هرگونه گرایش سیاسی، مذهبی و عقیدتی توانسته است در زیر چتر احسان و نیکوکاری با شعار کودک، محبت، کرامت به مرحله ظهور برسد.

اهداف


موسسه غیر دولتی حمایت از کودکان بی پناه _کمک با شعار (کودک محبت کرامت) یک سازمان غیردولتی، خیریه و مردم نهادی است که و برابر بند الف از ماده 9 اساسنامه خود به دفاع همه جانبه از حقوق کودکان محروم و بی پناه می پردازد و در زمینه های فرهنگی، سلامت، تحقیقات، آموزش، درمان، تحصیل و در صورت نیاز اسکان و نگهداری و تلاش در جهت رفع محرومیت آنان فعالیت خواهد کرد.
این موسسه سازمانی است مستقل غیر دولتی و غیر سیاسی و غیر انتفاعی که خود را موظف به دفاع و حمایت از حقوق کودکان بی پناه و تلاش در جهت تأمین نیازهای اساسی (مادی و معنوی) آنها می داند
کمک حامی کودکانی است که علاوه بر تحمل خشونت در جدالی نابرابر و از پیش تعیین شده با فقر و تنگدستی قرار دارند.
روش های دستیابی به اهداف کمک
1-آگاه سازی جامعه و خانواده ها نسبت به بحث پیشگیری از انواع کودک آزاری با برگزاری جلسات کارشناسی و مشاوره ای
2-تلاش در جهت ساماندهی و توانمندسازی و حرفه آموزی کودکان کار و خیابانی
3-پیگیری مشکلات حقوقی و قضایی کودکان بی پناه (آسیب دیده روحی و جسمی ، کار و خیابانی اعتیاد و عقب مانده از تحصیل و غیره …).
4-تلاش در جهت شناسایی و جلوگیری از کار اجباری و یا کار بدون مزد به کودکان
5-آگاهی و آموزش در جهت پیشگیری به والدین کودکان بی پناه در جهت جایگزین نمودن حس مسئولیت به جای حس مالکیت نسبت به فرزندان خود با ارائه خدمات مشاوره ای و استفاده از کارشناسان خبره.
6-شناسایی و پیشگیری نسبت به رفع موانع و عوامل بازدارنده اجتماعی و فرهنگی مربوط به حقوق کودکان و کسانی که به نوعی پناه و سرپرست قانونی آنها محسوب می شوند.
7-تلاش در جهت اجرایی نمودن اصول مندرج در کنوانسیون حقوق کودک که در سال 1989 میلادی به تصویب سازمان ملل متحد و در سال 1372 شمسی به تصویب نهایی دولت جمهوری اسلامی ایران رسیده است.
8-تلاش مستمر در جهت ارائه یک الگوی بهداشتی و سلامت نسبت به پیشگیری از بیماری و پرداخت کمک هزینه های درمان کودکان مورد نظر و کسانی که به نوعی پناه آنان محسوب می شوند.