گزارش مالیموسسه کمک مجهز به سیستم نرم‌افزار یکپارچه مالی و حسابداری است. اجرای اصول شفافیت و پاسخگویی از ارکان اصلی ماست.