یک کودک یک حامی

دختر

آیدا


متولد ۲۶/ ۷ / ۱۳۹۳ مادر سرپرست خانوار مشغول به نظافت منزل و پدر اعتیاد به شیشه که خانواده را ترک کردند مستاجر خیرآباد ورامین

آیدین

متولد ۸/۲ /۱۳۹۶مادر سرپرست خانوار مشغول به نظافت منزل و پدر اعتیاد به شیشه که خانواده را ترک کردند مستاجر خیرآباد ورامین

علیرضا

متولد ۶/۱۲/ ۱۳۹۱سید می باشد و در هشت سالگی زمانی که مشغول بازی در کوچه بود در کانال آب آلوده میفتد و حدوداً دو ساعت پیداش نمی کنند و تمام آلودگی و لجن به داخل بدن و مغز نفوذ میکند و در حال حاضر زندگی نباتی دارند