پزشکان

پزشکتخصص
دکتر لاله منصوریدندان پزشک
دکتر فریناز برادران انارکیمتخصص کودکان
دکتر مژگان ربانیدندان پزشک
مدیردرمانگاه
خانم دکتر اوسطیمدیریت درمانگاه خیریه سیدین
کلینیک تخصصی و فوق تخصصی پگاه