در حوزه های فرهنگی، سلامت، تحقیقات، آموزش، درمان، تحصیل و تأمین نیازهای اساسی مادی و معنوی آن‌ها و در صورت نیاز، اسکان و نگهداری تا رفع کامل محرومیت آنان می‌پردازد.
کمک در زمینه‌های :
پرداخت کمک هزینه درمان
تحصیل
سبد ارزاق
کفش و پوشاک
ارائه خدمات بهداشتی و دندان‌پزشکی
خدمات مشاوره‌ای و روان‌شناختی
کارآفرینی و اشتغال‌زایی در راستای توانمندسازی به خانواده های دارای کودک بی پناه تحت پوشش خدمات‌رسانی می کند.
مهم‌ترین اقدام موسسه کمک را می توان پیشگیری از آسیب های اجتماعی به کودکان در معرض آسیب و خانواده های آنان گفت.