موسسه کمک

اخبار

گزارش سمینار دو روزه راهبرد مشارکت ها به میزبانی سازمان امور پناهندگی نروژی

گزارش سمینار دو روزه راهبرد مشارکت ها به میزبانی سازمان امور پناهندگی نروژی در ایران و حضور فعال موسسه کمک به عنوان یکی از شرکای اجرایی NRC

اخبار

پذیرش موسسه کمک به‌عنوان شرکت خلاق از طرف ستاد فناوری‌های نرم و توسعه صنایع خلاق، معاونت علمی و فناوری ریاست‌جمهوری

پذیرش موسسه کمک به‌عنوان شرکت خلاق از طرف ستاد فناوری‌های نرم و توسعه صنایع خلاق، معاونت علمی و فناوری ریاست‌جمهوری