تنور دلگرمیجهت تأمین نان خانواده های نیازمند در مناطق محروم، پس از اخذ مجوز نصب تابلو در نانوایی های سنگکی شهر تهران، این پوستر نصب شد تا این طرح به طور گسترده با مشارکت شما مردم عزیز انجام شود.
«تنور دلگرمی» پروژه ایست که طی آن با نانوایی های مناطق تحت حمایت قرارداد تنظیم و به ازای مبلغ قرارداد بین خانوار، بن نان توزیع می‌گردد. این پروژه که به یاد رفتگان منتظر در راستای خیرات هدفمند نیکوکاران شکل‌گرفته، همه روزه در مناطق محروم مورد استفاده نیازمندان می باشد.
شما هم میتوانید با روش های زیر در این طرح مشارکت کنید.

💳
6104-3377-5378-3974

تنور دلگرمی

از شما دعوت می کنیم تا مستند
“کرونا بی معناست، آنان نان ندارند” را مشاهده کنید.