کارگروه ها

موسسه کمک با تشکیل کارگروه هایی نقشه های راهبردی خود را را ترسیم می نمایند.

کارگروه اقتصادی و درآمدزایی
آگاهی رسانی و جلب مشارکت های مردمی و تبلیغات
بهداشت و درمان
خدمات رفاهی و اسکان
امور جاری و مطالعاتی مددکاری
آموزش
حقوقی و قضایی
رزیابی و حسابرسی