پخش ارزاق

توزیع سبدهای ارزاق

توزیع سبدهای ارزاق شامل برنج ایرانی، گوشت، مرغ، تخم مرغ، روغن، سویا، ماکارونی، مایع ظرفشویی، مایع دس…

نگاهی به آنچه انجام دادیم

رسیدگی به کودک بی پناه

اهدای نوشت افزار

درمان

هیچ کس با بخشش فقیر نشده است

گالری ما را مشاهده کنید

داوطلب شوید

ما مشتاقانه منتظر شما هستیم