تازه ترین اخبار

اخبار

هویتِ بی هویت

در همین نزدیکی هستند کودکانی که به دلیل ناتوانی خانواده در پرداخت هزینه های زایمان مادر و در پی آن عدم دریافت گواهی تولد سالهاست بی هویت زندگی می کنند و محروم از تحصیل